Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Deskundigenonderzoek

Deskundigenonderzoek

Wanneer wij een opdracht voor een onafhankelijke expertise van een van de partijen hebben ontvangen, zullen wij in eerste instantie nagaan welke informatie wij voorafgaande aan het onderzoek nodig hebben. Voor zover wij bepaalde informatie nog niet van de opdrachtgever hebben ontvangen doen wij een verzoek deze informatie alsnog aan ons te verstrekken mits deze beschikbaar is.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

HOOR EN WEDERHOOR

Bij het instellen van een deskundigenonderzoek is het van belang dat betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld het onderzoek bij te wonen.
Dit is in het kader van het recht op hoor- en Hoor en wederhoorwederhoor zeer belangrijk. Bij het verstrekken van de opdracht verzoeken wij de opdrachtgever derhalve bij voorkeur de gegevens van de wederpartij aan ons te bevestigen. Ook de wederpartij zal na onze aanvaarding van de opdracht bij voorkeur benaderd worden met de vraag of men het onderzoek ter plaatse wenst bij te wonen. Door het toepassen van hoor- en wederhoor kunnen discussies omtrent het uitgevoerde onderzoek zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarbij gebeurt het regelmatig dat partijen tijdens een onderzoek alsnog bereid blijken om een schikking te treffen. Onze bemiddelingsdeskundigen kunnen u hierover desgewenst informeren.

CONFLICT TUSSEN PARTIJEN

Het komt regelmatig voor dat partijen na een lang vaak moeizaam servicetraject in conflict zijn geraakt. U kunt erop vertrouwen dat wij zorg dragen voor een juist verloop van het onderzoek waarbij de focus zal liggen op de technische achtergrond van de problematiek.

Tijdens het onderzoek zal derhalve niet worden ingegaan op emotionele zaken en zal de deskundige voorkomen dat een conflict verder escaleert. Wij benaderen de kwestie onafhankelijk, professioneel , zakelijk en zullen ons niet bezig houden met zaken die wij niet van belang achten voor de uitvoering van ons onderzoek.

VERLOOP ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek stellen wij ons altijd aan partijen voor en stellen wij partijen vervolgens in de gelegenheid de klacht of klachten nader toe te lichten.
Van belang is dat de klachtomschrijving duidelijk wordt geformuleerd in de opdracht en dat de wederpartij van deze klachtomschrijving op de hoogte is.
Vervolgens beoordelen wij de geschilpunten en maken wij foto’s om de rapportage achteraf van duidelijk beeldmateriaal te kunnen voorzien.
Tijdens het onderzoek wordt vooralsnog geen uitspraak gedaan met betrekking tot de bevindingen. Dit stelt ons in staat om nadien in
alle rust de bevindingen te analyseren alvorens deze op schrift te stellen.

Nadat ons onderzoek is afgerond wordt binnen uiterlijk 10 werkdagen een uitgebreid expertiserapport verzonden aan onze opdrachtgever. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om de rapportage aan andere partijen beschikbaar te stellen. Ons onderzoek is altijd 100% onafhankelijk, ongeacht wie de opdracht
voor de expertise heeft verstrekt.

BEMIDDELING

In sommige gevallen ligt een eenvoudige oplossing van een geschil binnen handbereik. Zeker wanneer partijen Bemiddelingtijdens een onderzoek beiden aanwezig zijn, zien wij regelmatig mogelijkheden om partijen alsnog tot elkaar te brengen. In de gevallen waar wij een mogelijke oplossing binnen handbereik zien is het mogelijk om gezamenlijk een schikkingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst wordt omschreven op welke wijze partijen tot een oplossing van het geschil zullen komen, waarna beide partijen de overeenkomst voor akkoord ondertekenen. Het document dient te worden beschouwd als een bindende overeenkomst waaraan partijen zich dienen te houden. Met het overeenkomen van een schikking tussen partijen kan een langslepende afhandeling van een geschil worden voorkomen. Het is ondanks de inzet en goede wil van partijen helaas niet altijd mogelijk om een schikking te treffen. Daar waar de standpunten van partijen te zeer uiteen zal een technisch en vakkundig rapport veelal het uitgangspunt worden voor een verdere juridische beoordeling van het onderhavige geschil. liggen zal een juridische weg bewandeld moeten worden om na te gaan wie van de partijen in het gelijk gesteld dient te worden. Het onafhankelijk vaktechnisch goed onderbouwde expertiserapport van onze experts is van groot belang bij een eventueel juridisch vervolg van de zaak.

EXPERTISE MET BINDEND ADVIES

In sommige gevallen wordt als onderdeel van de opdracht overeengekomen dat de rapportage en eindconclusie van de expert als bindend dient te worden beschouwd. Een dergelijke afspraak wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het is aan partijen onderling om een dergelijke overeenkomst op te stellen. De expert of het expertisebureau dat de opdracht gegund heeft gekregen wordt wel benoemd als bindend adviseur in deze overeenkomst, maar is verder niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken.