Deskundigenonderzoek

 

Deskundigenonderzoek

Wanneer wij een opdracht voor een onafhankelijke expertise van een van de partijen hebben ontvangen, zullen wij in eerste instantie nagaan welke informatie wij voorafgaande aan het onderzoek nodig hebben. Voor zover wij bepaalde informatie nog niet van de opdrachtgever hebben ontvangen doen wij een verzoek deze informatie alsnog aan ons te verstrekken mits deze beschikbaar is.

 

HOOR EN WEDERHOOR

Wanneer wij een deskundigenonderzoek moeten instellen indien sprake is van een conflict tussen twee partijen, is het van belang
dat betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld het onderzoek bij te wonen. Dit is in het kader van het recht op hoor- en Hoor en wederhoor
wederhoor zeer belangrijk. Bij het verstrekken van de opdracht verzoeken wij de opdrachtgever derhalve altijd de gegevens van de wederpartij kenbaar te maken.
Ook de wederpartij zal na onze aanvaarding van de opdracht bij voorkeur benaderd worden met het verzoek het onderzoek ter plaatse bij te wonen.
Hiermee wordt voorkomen dat een onderzoek als partijdig wordt bestempeld door een wederpartij en daarnaast kunnen discussies omtrent
het uitgevoerde onderzoek zoveel mogelijk worden voorkomen. Tenslotte gebeurt het regelmatig dat partijen tijdens een onderzoek alsnog bereid
blijken om gezamenlijk een aanvaardbare schikking te treffen. In dat geval begeleiden wij als bemiddelingsdeskundige de schikking.

 

CONFLICT TUSSEN PARTIJENConflict tussen partijen

Het komt regelmatig voor dat partijen na een lang vaak moeizaam servicetraject in conflict zijn geraakt. U kunt erop vertrouwen dat wij
zorg dragen voor een juist verloop van het onderzoek waarbij de focus zal liggen
op de technische achtergrond van de problematiek.
Tijdens het onderzoek zal derhalve niet worden
ingegaan op emotionele zaken en zal de deskundige voorkomen dat een conflict verder escaleert. Wij benaderen de kwestie onafhankelijk, professioneel , zakelijk en zullen ons niet bezig houden met zaken die wij niet van belang achten voor de uitvoering van ons onderzoek.

 

VERLOOP ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek stellen wij ons altijd aan partijen voor en vragen vervolgens aan stellen partijen vervolgens in de gelegenheid de klacht
verder toe te lichten. 
Verloop onderzoekVan belang  is dat de klachtomschrijving duidelijk wordt geformuleerd in de opdracht en dat de wederpartij van deze klachtomschrijving op de hoogte is. Vervolgens beoordelen wij de geschilpunten en maken wij daarnaast foto’s om de rapportage van duidelijk beeldmateriaal te kunnen voorzien. In de meeste gevallen wordt tijdens het onderzoek door ons geen uitspraak gedaan met betrekking tot de bevindingen. Dit stelt ons in staat om nadien in alle rust de bevindingen te overwegen alvorens deze op schrift te stellen. Nadat ons onderzoek is
afgerond
wordt binnen uiterlijk 5 werkdagen een uitgebreid expertiserapport verzonden aan onze opdrachtgever. Het is vervolgens aan de
opdrachtgever om de rapportage aan andere partijen beschikbaar te stellen. Ons onderzoek is altijd 100% onafhankelijk, ongeacht wie de opdracht
voor de expertise heeft verstrekt.

 

BEMIDDELING

In sommige gevallen ligt een eenvoudige oplossing van een geschil binnen handbereik. Zeker wanneer partijen Bemiddelingtijdens een onderzoek beiden
aanwezig zijn, zien wij regelmatig mogelijkheden om partijen alsnog tot elkaar te brengen. In de gevallen waar wij een mogelijke oplossing
binnen handbereik zien is het mogelijk om gezamenlijk een schikkingsovereenkomst op te stellen. In
deze overeenkomst wordt omschreven op
welke wijze partijen tot een oplossing van het geschil zullen komen, waarna beide partijen de overeenkomst voor akkoord ondertekenen.
Het
document dient te worden beschouwd als een bindende overeenkomst waaraan partijen zich dienen te houden. Met het overeenkomen van een
schikking tussen partijen kan een langslepende afhandeling van een geschil worden voorkomen. Het is ondanks de inzet
en goede wil van partijen
helaas niet altijd mogelijk om een schikking te treffen. Daar waar de standpunten van partijen te zeer uiteen liggen zal een juridische weg bewandeld moeten worden om na te gaan wie van de partijen in het gelijk gesteld dient te worden. Het onafhankelijk expertiserapport is van groot belang bij
een eventueel juridisch vervolg van de zaak. 

 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

In sommige gevallen wordt door partijen voorafgaande aan de expertise overeengekomen dat de rapportage en eindconclusie van de expert als Vaststellingsovereenkomst
bindend dient te worden beschouwd. Een dergelijke afspraak wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.
Ook voor wat betreft de betaling van onze kosten wordt over het algemeen in een dergelijke overeenkomst een duidelijke afspraak gemaakt. Zo kan
bijvoorbeeld worden onderling overeengekomen worden dat de kosten van onze dienstverlening tussen partijen wordt gedeeld of kan worden overeen gekomen dat de kosten voor rekening komen van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Van Beek expertise of uw juridisch adviseur kunnen u desgewenst informeren met betrekking tot dergelijke afspraken.

 

 

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan Plaats hier uw opdracht voor een deskundigen-onderzoek